Fara í innihald

Aðalskipulag

Úr Wikipediu, frjálsa alfræðiritinu

Aðalskipulag er skipulagsáætlun sem skilgreind er í skipulagslögum. Aðalskipulag gildir fyrir eitt sveitarfélag og er allt landsvæði sveitarfélagsins skipulagsskylt. Í aðalskipulagi setur sveitarstjórn fram stefnu sína um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu til minnst 12 ára. Af stigum skipulags í íslenskum lögum er aðalskipulag þriðja skipulagsstigið á eftir landsskipulagi sem er efsta skipulagsstigið og svæðisskipulagi sem er yfirsett aðalskipulagi. Fjórða skipulagsstigið er deiliskipulag og er það undirsett aðalskipulagi. Jafnframt er til skipulagsstig sem er jafnsett deiliskipulagi, hverfisskipulag.

Skipulagslög 123/2010 tóku gildi 1. janúar 2011 og jafnframt tóku þá gildi lög um mannvirki 160/2010. Komu þau í stað eldri skipulags- og byggingarlaga sem höfðu verið í gildi frá 1997.

Stjórnsýsla skipulagsmála[breyta | breyta frumkóða]

Sveitarstjórn ber ábyrgð á að gert sé aðalskipulag fyrir sveitarfélagið og skal aðalskipulag vera í gildi á hverjum tíma. Tekin skal afstaða til þess á fjögurra ára fresti hvort endurnýja beri gildandi skipulag. Skipulagsnefnd sveitarfélags annast í umboði sveitarstjórnar vinnslu, kynningu og afgreiðslu aðalskipulags. Sveitarstjórn samþykkir aðalskipulag og sendir það Skipulagsstofnun til staðfestingar. Aðalskipulag er háð samþykki sveitarstjórnar og staðfestingu Skipulagsstofnunar og ráðherra í þeim tilvikum sem hann skal staðfesta aðalskipulag.

Sveitarstjórnir skulu kjósa skipulagsnefnd sem getur í samræmi við samþykktir annast fullnaðarafgreiðslu mála. Með skipulagsnefnd skal starfa skipulagsfulltrúi sem ráðinn er af sveitarstjórn. Skipulagsfulltrúi kann einnig að gegna hlutverki byggingafulltrúa. Sveitarstjórnir annast með þessum hætti gerð aðalskipulags, deiliskipulags og í samvinnu við önnur sveitarfélög svæðisskipulag.

Umhverfis- og auðlindaráðherra fer með yfirstjórn skipulagsmála á Íslandi og hefur sér til aðstoðar Skipulagsstofnun. Ráðherra annast skipulag á öryggis- og varnarsvæðum. Skipulagsstofnun annast eftirlit með framkvæmd skipulagsmála og upplýsingagjöf um skipulagsmál.

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur það hlutverk að úrskurða í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana og ágreiningsmálum vegna annarra úrlausnaratriða á sviði umhverfis- og auðlindamála eftir því sem mælt er fyrir um í lögum á þessu sviði. Getur nefndin fellt úr gildi skipulagsáætlanir og fyrirskipað um stöðvun framkvæmda.

Efni og framsetning aðalskipulags[breyta | breyta frumkóða]

Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur fyrir gerð deiliskipulags varðandi landnotkun, takmarkanir á landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi og byggðamynstur, þ.m.t. þéttleika byggðar. Í aðalskipulagi eða breytingu á því er heimilt að setja fram nánari stefnu, svo sem um nýbyggingarsvæði eða endurbyggingarsvæði í eldri byggð eða um einstök viðfangsefni. Við gerð aðalskipulags skal byggt á áætlunum um þróun og þarfir sveitarfélagsins auk gildandi yfirsettra skipulagsáætlana. Þá skal jafnframt gætt að samræmi við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga.

Aðalskipulag skal sett fram í bæði greinargerð og á uppdrætti og eftir atvikum á þemauppdráttum. Skipulagsgreinargerð aðalskipulags skal lýsa rökstuddri stefnu sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu ásamt umhverfismati aðalskipulagsins. Skipulagsuppdráttur aðalskipulags skal sýna staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi.

Rammahlutar aðalskipulags sýna ákveðin afmörkuð svæði sveitarfélagsins með það að markmiði að ákvarða nánar landnotkun, svo sem um meginþætti þjónustukerfa og að afmarka byggingarsvæði eða áfanga deili­skipulags­áætl­ana.

Skipulagsreglugerð mælir fyrir um að eftirtaldir þættir séu teknir fyrir í greinargerð aðalskipulags[1]:

a. Athafna- og iðnaðarstarfsemi, umfang og yfirbragð

b. Blöndun byggðar, skilyrði og reglur.

c. Efnistaka, efnislosun og urðun úrgangs.

d. Íbúar og íbúðir, íbúasamsetning og þörf fyrir húsnæði.

e. Landbúnaður, einkenni og þróun.

f. Landsskipulagsstefna, mat á samræmi.

g. Opin svæði, útivist og íþróttir. Umfang og aðstaða.

h. Samgöngur, vegir og stígar. Þróun samgöngumála og megináhrifaþættir.

i. Sjálfbær þróun, sérstaklega hvað varðar búsetumynstur, samgöngur og auðlindanýtingu.

j. Skógrækt, landgræðsla og endurheimt votlends. Umfang og einkenni ræktarsvæða og tengd mannvirkjagerð.

k. Stakar framkvæmdir.

l. Varúðarsvæði og náttúruvá. Náttúruvá og önnur hætta fyrir heilsu og öryggi almennings svo sem vegna mengandi atvinnustarfsemi.

m. Veitur og fjarskipti.

n. Verndar- og orkunýtingaráætlun. Svæði í verndarflokki skal skilgreina sem önnur náttúruvernd og svæði í biðflokki sem varúðarsvæði þar til fyrir liggur ákvörðun um virkjunarkosti í biðflokki í verndar- og orku­nýt­ingaráætlun. Setja skal stefnu um orkunýtingu á svæðum í orkunýtingar­flokki og skilgreina sem iðnaðarsvæði.

o. Vernd vatns, náttúru- og menningarminja.

p. Verslun og önnur þjónusta. Stefna um hvar og hvernig þörfum fyrir verslun og aðra þjónustu verður mætt.

q. Þéttbýli. Þróun þéttbýlis, helstu einkenni einstakra þéttbýlisstaða, samspili þeirra og hlut­verka­skiptingu.

Aðalskipulög á Íslandi[breyta | breyta frumkóða]

Skýringar við skipulag töflu

Númer Sveitarfélag Gildistími Aðalskipulagsuppdráttur Heimasíða Hönnun
Sveitarfélagsnúmer Nafn sveitarfélags Gildistími aðalskipulags

Uppdrættir sem eru í gildi (oft eru þeir ekki aðgengilegir á netinu eða þá að vísað er í eldri uppdrætti sem ekki eru lengur í gildi, varast ber að nota þessa uppdrætti semheimild beint, heldur hafa samband við viðkomandi sveitarfélag og fá upplýsingar um gildandi uppdrátt)

Heimasíða sveitarfélags og heimasíða skipulagssviðs viðkomandi sveitarfélags

Hönnun, skipulagsfræðingur eða fyrirtæki


Suðvestur hornið 0000 - 3504[breyta | breyta frumkóða]

Númer Sveitarfélag Gildistími Aðalskipulagsuppdráttur Heimasíða Hönnun
0000 Reykjavíkurborg 2010-2030
 • Verkefnisstjóri: Haraldur Sigurðsson
1000 Kópavogsbær 2000-2012
 • Hönnun og umbrot: Kristinn Gunnarsson
 • Bæjarskipulag: Birgir H. Sigurðsson, ofl.
 • Bæjarverkfræðingur, Þórarinn Hjaltason, ofl
 • Félagsmálasvið: AðalsteinnSigfússon og Ragnar Snorri Magnússon
 • Fræðslu- og menningarsvið: Hrafnhildur Sigurðardóttir ofl.
1100 Seltjarnarnesbær 2004-2024
1300 Garðabær
1400 Hafnarfjarðarkaupstaður
1603 Sveitarfélagið Álftanes
1604 Mosfellsbær
1606 Kjósarhreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
2000 Reykjanesbær
2300 Grindavíkurbær
2503 Sandgerðisbær
2504 Sveitarfélagið Garður 1998 - 2018
 • Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
 • Kortagrunnur: Ísgraf
 • Landskerfi, Lamber
2506 Sveitarfélagið Vogar 2006-2026
 • Landslag ehf.
3000 Akraneskaupstaður 2005-2017
3501 Hvalfjarðarsveit - Hvalfjarðarstrandarhreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
3502 Hvalfjarðarsveit - Skilmannahreppur
3503 Hvalfjarðarsveit - Innri-Akraneshreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
3504 Hvalfjarðarsveit - Leirár- og Melahreppur 2008

Vesturland og Vestfirðir 3506 - 4910[breyta | breyta frumkóða]

Númer Sveitarfélag Gildistími Aðalskipulagsuppdráttur Heimasíða Hönnun
3506 Skorradalshreppur
3510 Borgarbyggð - Borgarfjarðarsveit 2004-2016

www.borgarfjordur.is[óvirkur tengill]

3601 Borgarbyggð - Hvítársíðuhreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
3609 Borgarbyggð - sameinað 1997-2017
3701 Borgarbyggð - Kolbeinsstaðahreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
3709 Grundarfjarðarbær 2003-2015
 • þéttbýlishluti

Frétt af skipulagsvinnu Geymt 30 júlí 2016 í Wayback Machine

3710 Helgafellssveit 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
3711 Stykkishólmsbær 2002-2022

stykkisholmur.is

Gláma Kím Geymt 9 október 2007 í Wayback Machine

3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
3714 Snæfellsbær
3809 Dalabyggð - Saurbæjarhreppur 2008
3811 Dalabyggð - sameinað
4100 Bolungarvíkurkaupstaður
4200 Ísafjarðarbær

Þingeyri 1985 - 2005

 • Þingeyri - Teikn á lofti ehf.
4502 Reykhólahreppur
4604 Tálknafjarðarhreppur
4607 Vesturbyggð
4803 Súðavíkurhreppur
4901 Árneshreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
4902 Kaldrananeshreppur
4908 Bæjarhreppur
4909 Strandabyggð - Broddaneshreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
4910 Strandabyggð - Hólmavíkurhreppur

Norðurland 5000 - 6707[breyta | breyta frumkóða]

Númer Sveitarfélag Gildistími Aðalskipulagsuppdráttur Heimasíða Hönnun
5000 Siglufjarðarkaupstaður 2003-2023
5200 Sveitarfélagið Skagafjörður
5508 Húnaþing vestra 2002-2014
 • Landmótun ehf
 • Yngvi Þór Loftsson
 • Hermann Georg Gunnlaugsson
 • Jón Gauti Jónsson
5601 Húnavatnshreppur - Áshreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
5604 Blönduósbær
5609 Höfðahreppur
5611 Skagabyggð 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
5612 Húnavatnshreppur
5706 Akrahreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
6000 Akureyrarkaupstaður 1998 - 2018

www.akureyri.is

6100 Húsavíkurbær 2005 - 2025

www.husavik.is[óvirkur tengill]

 • Per Christensen akritekt FAÍ
 • Tækniþing ehf
 • Bygginga- og skipulagsnefnd Húsavíkurbæjar
 • Bæjarstjórn
6200 Ólafsfjarðarbær
6400 Dalvíkurbyggð
6501 Grímseyjarhreppur
6506 Arnarneshreppur
6513 Eyjafjarðarsveit
6514 Hörgárbyggð 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
6601 Svalbarðsstrandarhreppur
6602 Grýtubakkahreppur
6607 Skútustaðahreppur
6609 Aðaldælahreppur
6611 Tjörneshreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
6612 Þingeyjarsveit 2020

Stefna varðandi aðalskipulag[óvirkur tengill]

www.thingeyjarsveit.is
6701 Kelduneshreppur
6702 Öxarfjarðarhreppur
6705 Raufarhafnarhreppur
6706 Svalbarðshreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
6707 Langanesbyggð - Þórshafnarhreppur 2003-2023

Inter-map - Aðalskipulag Þórshafnarhrepps Geymt 1 september 2005 í Wayback Machine

Langanesbyggð Geymt 18 júlí 2006 í Wayback Machine varð til við sameiningu Þórshafnarhrepps og Skeggjastaðahrepps

Teikn á Lofti ehf. / Teikn design inc.

Austurland 7000 - 7620[breyta | breyta frumkóða]

Númer Sveitarfélag Gildistími Aðalskipulagsuppdráttur Heimasíða Hönnun
7000 Seyðisfjarðarkaupstaður 1978-1998
 • Skipulag Ríkisins
7300 Fjarðabyggð - sameinað
7501 Langanesbyggð - Skeggjastaðahreppur 2004-2024
7502 Vopnafjarðarhreppur 2004-2024

í vinnslu

7505 Fljótsdalshreppur
7509 Borgarfjarðarhreppur
7605 Fjarðabyggð - Mjóafjarðarhreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
7610 Fjarðabyggð - Fáskrúðsfjarðarhreppur 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
7613 Breiðdalshreppur
7617 Djúpavogshreppur
7619 Fjarðabyggð - Austurbyggð
7620 Fljótsdalshérað

Suðurland 7708 - 8721[breyta | breyta frumkóða]

Númer Sveitarfélag Gildistími Aðalskipulagsuppdráttur Heimasíða Hönnun
7708 Sveitarfélagið Hornafjörður 1998-2018

Austur Skaftafellssýsla yfirlitskort

Þéttbýliskort

skyringar Geymt 10 október 2007 í Wayback Machine

 • Hönnuður: Óþekktur
8000 Vestmannaeyjabær
8200 Sveitarfélagið Árborg (Selfoss, Stokkseyri, Eyrarbakki)
 • 2005-2025

- Samþykkt í bæjarstjórn Árborgar 15. janúar 2006 Geymt 24 júní 2006 í Wayback Machine

 • 1997 - 2017
 • Jon Nordsteien arkitekt MNAL
 • Ólöf Flygering arkitekt FAÍ
 • Verkfræðistofa Suðurlands
 • 1995 - 2015
 • 1996 - 2016
 • Hönnuður: Óþekktur
 • Uppteiknað: Verkfræðistofa Suðurlands 2001
8508 Mýrdalshreppur (Vík)
8509 Skaftárhreppur (Klaustur)
8610 Ásahreppur
8613 Rangárþing eystra (Hvolsvöllur)
8614 Rangárþing ytra (Hella)
8722 Flóahreppur
(Gaulverjabæjarhreppur 8701)
(Hraungerðishreppur 8706)
(Villingaholtshreppur 8707) 2008
 • Ekkert aðalskipulag er í gildi
8710 Hrunamannahreppur (Flúðir)
8716 Hveragerðisbær
 • 1993 - 2013
 • Aðalskipulag: Teiknistofan Skólavörðustíg 28 SF.
 • Umhverfisskipulag: Landslagsarkitektar Þingholtsstræti 27
 • Kortagrunnur: Verkfræðistofa Suðurlands HF.
 • Hæðalínur: Verkfræðistofan Hnit HF.
 • Loftmyndir: landmælingar íslands.
8717 Sveitarfélagið Ölfus (Þorlákshöfn)
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur (Sólheimar)
8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 2004 - 2016

www.skeidgnup.is Geymt 14 júlí 2006 í Wayback Machine

8721 Bláskógabyggð (Laugarvatn / Reykholt / Skálholt)

Heimildir[breyta | breyta frumkóða]

 • Íslensk sveitarfélög eftir sveitarfélagsnúmerum
 • „Skipulags- og byggingarlög“. Sótt 11. júlí 2006.
 • „Upplýsingar um íslensk sveitarfélög“. Sótt 12. nóvember 2005.
 • „Staða aðalskipulags“. Sótt 7. júlí 2006.

Tenglar[breyta | breyta frumkóða]

 1. Skipulagsreglugerð 90/2013, 4.3.1 gr.[1]